پلن های هاست ویندوز

پلان ماه
عنوانهاست ویندوز پایه
فضا500 Mb
پهنای باند2GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستSolidCP
تکنولوژی هاPHP 5,7
Asp.Net 4.7
.Net Core
60000 تومان/سالانه
پلان مریخ
عنوانهاست ویندوز
فضا1GB
پهنای باند10GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستSolidCP
تکنولوژی هاPHP 5,7
Asp.Net 4.7
.Net Core
90000 تومان/سالانه
پلان زمین
عنوانهاست ویندوز متوسط
فضا2GB
پهنای باند15GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستSolidCP
تکنولوژی هاPHP 5,7
Asp.Net 4.7
.Net Core
155000 تومان/سالانه
پلان نپتون
عنوانهاست ویندوز
فضا5GB
پهنای باند25GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستSolidCP
تکنولوژی هاPHP 5,7
Asp.Net 4.7
.Net Core
350000 تومان/سالانه
پلان مشتری
عنوانهاست ویندوز پیشرفته
فضا10GB
پهنای باند1 TB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستSolidCP
تکنولوژی هاPHP 5,7
Asp.Net 4.7
.Net Core
600000 تومان/سالانه