پلن های هاست لینوکس ایران

پلان پلوتون
عنوانهاست لینوکس پایه ایران
فضا500MB
پهنای باند15GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستCWP
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
100000 تومان /سالانه
پلان تریتون
عنوانهاست لینوکس ایران
فضا1GB
پهنای باند15GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستCWP
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
180000 تومان/سالانه
پلان عطارد
عنوانهاست لینوکس متوسط ایران
فضا2GB
پهنای باند25GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستCWP
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
300000 تومان/سالانه
پلان آیو
عنوانهاست لینوکس ایران
فضا5GB
پهنای باند35GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستCWP
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
580000 تومان/سالانه
پلان تیتان
عنوانهاست لینوکس پیشرفته ایران
فضا10GB
پهنای باند50GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستCWP
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
1000000 تومان/سالانه