پلن های هاست لینوکس آلمان

پلان اروپا
عنوانهاست لینوکس پایه آلمان
فضا500 MB
پهنای باند15GB
پشتیبان گیریهفتگی
هاردSSD
پنل هاستCPanel
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
50000 تومان/سالانه
پلان کالیستو
عنوانهاست لینوکس آلمان
فضا1GB
پهنای باند25GB
پشتیبان گیریهفتگی
هاردSSD
پنل هاستCPanel
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
85000 تومان/سالانه
پلان زهره
عنوانهاست لینوکس متوسط آلمان
فضا2GB
پهنای باند25GB
پشتیبان گیریهفتگی
هاردSSD
پنل هاستCPanel
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
157500 تومان /سالانه
پلان زحل
عنوانهاست لینوکس آلمان
فضا5GB
پهنای باند25GB
پشتیبان گیریهفتگی
هاردSSD
پنل هاستCPanel
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
360000 تومان /سالانه
پلان خورشید
عنوانهاست لینوکس پیشرفته آلمان
فضا10GB
پهنای باند1TB
پشتیبان گیریهفتگی
هاردSSD
پنل هاستCpanel
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
650000 تومان /سالانه